Through Motion, I create stillness
— E. Kelly O'Neal (That's me!)